Cấu hình SSL trên APACHE

0
3021

1. Cấu hình VirtualHost và tự động chuyển từ HTTP sang HTTPS

1.1 Kiểm tra module SSL đã được khai báo trong file cấu hình

cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep ssl_module

Kiểm tra vị trí thư mục modules và khai báo

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so

1.2 Chuyển HTTP sang HTTPS

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  ServerName files.diennuocdaiphong.com
  ServerAlias www.files.diennuocdaiphong.com
	RewriteEngine On
	RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
  ErrorLog /opt/hoang-nextcloud/file-error.log
  CustomLog /opt/hoang-nextcloud/file-access.log combined
</VirtualHost>

1.3 Cấu hình SSL

<VirtualHost *:443>

	ServerName files.diennuocdaiphong.com:443
	DocumentRoot "/opt/hoang-nextcloud/" 
	<Directory "/opt/hoang-nextcloud">
		 AllowOverride all
		 Require all granted
	</Directory>
	ErrorLog /opt/hoang-nextcloud/nextcloud-error.log
	CustomLog /opt/hoang-nextcloud/nextcloud-access.log combined
	
	ErrorLog /opt/hoang-nextcloud/ssl_error_log
	TransferLog /opt/hoang-nextcloud/ssl_access_log
	LogLevel warn
	SSLEngine on
	SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
	SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS

	SSLHonorCipherOrder on
	SSLOptions +StrictRequire

	SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/files.diennuocdaiphong.com/cert.pem
	SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/files.diennuocdaiphong.com/privkey.pem
	SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/files.diennuocdaiphong.com/chain.pem

	<Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">
		SSLOptions +StdEnvVars
	</Files>
	<Directory "/var/www/cgi-bin">
		SSLOptions +StdEnvVars
	</Directory>

	BrowserMatch "MSIE [2-5]" \
	nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
	downgrade-1.0 force-response-1.0

	CustomLog logs/ssl_request_log \
	"%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
</VirtualHost>

Chú ý:

 • SSLCertificateFile: Chứng chỉ của SSL (Public key – *.crt)
 • SSLCertificateKeyFile: Private Key (.KEY)
 • SSLCertificateChainFile: Chứng chỉ xác nhận Nhà cung cấp SSL

1.4 Khởi động lại APACHE

 • Check cú pháp của file cấu hình APACHE
apachectl -t

 • Khởi động lại APACHE
systemctl restart httpd

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of