Nâng cấp lên phiên bản MariaDB 10.3 trên VestaCP/CWP/CentOS 7

0
1810

Bước 1:  Xóa phiên bản cũ  (MariaDB 5.5/10.0/10.1/10.2)

Trước khi thực hiện, yêu cầu backup database.

Backup cấu hình  my.cnf  :

cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.bak

Xóa phiên bản MariaDB cũ trên centos 7 :

Với MariaDB 5.5 :

service mariadb stop  /  service mysql stop
yum remove mariadb mariadb-server

Việc xóa MariaDB sẽ không xóa dữ liệu databse.

Với MariaDB 10.0/10.1/10.2 :

service mysql stop 
yum remove MariaDB-server MariaDB-client

Việc xóa MariaDB sẽ không xóa dữ liệu databse.

Cài đặt MariaDB 10.3 :

Bước 2: Nâng cấp MariaDB 5.5/10.0/10.1/10.2 lên MariaDB 10.3

Cài đặt Official repo của mariadb 10.3:

yum install nano epel-release -y

Tạo Repo file :

mv /etc/yum.repos.d/mariadb.repo /etc/yum.repos.d/mariadb.repo.bak
nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Paste dòng sau và lưu lại :

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Sau đó thực hiện install Mariadb 10.3

yum clean all
yum install MariaDB-server MariaDB-client net-snmp perl-DBD-MySQL -y
yum update -y

Xóa my.cnf file :

rm -rf /etc/my.cnf
cp /etc/my.cnf.bak /etc/my.cnf

Khoải động MariaDB :

systemctl enable mysql
service mysql start

Bước 3

Thực hiện lệnh upgrade  :

mysql_upgrade

Bạn có thể kiểm tra phiên bản MariaDb bằng lệnh sau:

mysql

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of