Neutron

0
479

Kiến trúc Neutron

Neutron là thành phần quản lý dịch vụ network trên hạ tầng OpenStack

Neutron sử dụng các plugin và agent để giao tiếp với các thiết bị phần cứng phần mềm của hạ tầng mạng, giúp hạ tầng mạng của OpenStack được triển khai tự động

Neutron gồm 3 phần

  • neutron-server: tiếp nhận và chuyển các truy vấn API tới các plugin của thiết bị mạng tương ứng
  • Các plugin và agent: giúp neutron giao tiếp với thiết bị mạng, thực hiện các thao tác như plug/unplug cổng mạng, tạo network/subnet, cấp phát địa chỉ IP. OpenStack hỗ trợ sẵn các dòng sản phẩm của Cisco, NEC OpenFlow, Open vSwitch, Linux bridging và VMware NSX
  • Message queue: hàng đợi giúp neutron-server giao tiếp với các agent

Neutron chủ yếu tương tác với Nova để cung cấp dịch vụ network và kết nối cho các instance VM

Kiến trúc mạng vật lý

Chuẩn bị

Cấu hình interface

Với interface kết nối mạng Ext, sau này VM được tạo ra sẽ gắn vào mạng này và được cấp phát IP sử dụng, do đó cần config Interface này ở trạng thái UP nhưng không có địa chỉ IP

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-INTERFACE_NAME

Cấu hình phân giải tên miền

Cấu hình DNS hoặc local hosts file trên mọi server

/etc/hosts

Tạo database và phân quyền cho Neutron service

Khởi tạo user cần cho neutron

Xác thực vào ‘admin’ dùng openstack-client

Tạo user ‘neutron’

Gán role ‘admin’ cho user ‘neutron’ trên project ‘service’

Tạo service ‘neutron’

Tạo endpoint cho neutron-api

Cài đặt và cấu hình trên controller

Cài đặt packages

Cấu hình neutron-api

/etc/neutron/neutron.conf

Cấu hình ML2 plugin

/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini

Cấu hình Linux bridge agent

/etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini

Cấu hình DHCP agent

/etc/neutron/dhcp_agent.ini

Cấu hình L3 agent (only for Self-Service network)

/etc/neutron/l3_agent.ini

Cấu hình metadata agent

/etc/neutron/metadata_agent.ini

Cấu hình nova-api

/etc/nova/nova.conf

Tạo plugin symlink

Khởi tạo database

Start dịch vụ

Restart nova-api

Start neutron services

Nếu là Self-Service network, cần start thêm L3 service

Cài đặt và cấu hình trên cnode

Cài đặt packages

Cấu hình neutron-api

/etc/neutron/neutron.conf

Cấu hình Linux bridge agent

/etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini

Cấu hình nova-api

/etc/nova/nova.conf

Start dịch vụ

Restart nova-api

Start linux-bridge-agent

Kiểm tra kết quả

Xác thực vào ‘admin’ dùng openstack-client

Kiểm tra extension xem neutron-server đã chạy chưa

Kiểm tra network agents

Nếu là Provider network thì sẽ không có ‘L3 agent’

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of