Command line quản lý dịch vụ tường lửa CSF

0
1415

Contents

Danh sách lệnh command line
quản lý dịch vụ tường lửa CSF

1. Khởi động “csf” và “lfd” nếu chưa khởi động

2. Tắt “csf” và “lfd”

3. Khởi động lại các rule tường lửa

4. Khởi động rule tường lửa

5. Xoá toàn bộ rule tường lửa

6. Liệt kê cấu hình rule IPv4 Iptables

7. Liệt kê cấu hình rule IPv6 Iptables

8. Cho phép (allow) 1 IP và thêm IP đó vào file /etc/csf/csf.allow

Ví dụ :

9. Gỡ bỏ IP khỏi danh sách cho phép, bỏ IP đó khỏi file /etc/csf/csf.allow

10. Chặn (deny) 1 IP và thêm IP đó vào file /etc/csf/csf.deny

Ví dụ :

11. Chặn 1 IP vĩnh viễn không bị xoá khỏi danh sách IP trong /etc/csf/csf.deny

– Số lượng IP chặn cũng như số lượng IP entry có thể chứa trong file /etc/csf/csf.deny được quy định bởi cấu hình giá trị “DENY_IP_LIMIT” trong /etc/csf/csf.conf. Nên khi số lượng IP bị deny đạt ngưỡng này thì CSF sẽ tuần tự xoá các IP cũ nhất khỏi danh sách IP bị chặn để thêm 1 IP mới vào danh sách chặn.
– Trong trường hợp đó ta muốn 1 IP đã thêm vào danh sách chặn sẽ không bị CSF gỡ bỏ để phục vụ nhu cầu lấy khoảng trống cho IP mới bị chặn, thì ta sẽ thêm dòng comment “do not delete” khi gõ lệnh chặn IP.

12. Gỡ bỏ IP khỏi danh sách bị chặn, bỏ IP đó khỏi file /etc/csf/csf.deny

13. Xoá toàn bộ các IP bị chặn cũng như là xoá bộ IP thông tin trong file /etc/csf/csf.deny

14. Tìm thông tin về IP trong danh sách rule tường lửa chặn

– Áp dụng cho cả việc tìm kiếm trong các rule IPv4 và IPv6, giúp xác định IP cần kiểm tra có bị chặn tạm thời, chặn vĩnh viễn hay đang được cho phép như thế nào.
Ví dụ :

15. Thêm IP vào danh sách IP tạm thời được cho phép

Ví dụ :

16. Thêm IP vào danh sách IP tạm thời bị chặn

Ví dụ :

17. Liệt kê các IP đang nằm trong danh sách IP tạm thời bị chặn hoặc tạm thời cho phép

Ví dụ :

18. Gỡ bỏ IP khỏi danh sách IP tạm thời bị chặn hoặc tạm thời cho phép

19. Xoá toàn bộ danh sách IP đang nằm trong danh sách tạm thời

Một số lệnh CSF khác

20. Xem phiên bản CSF hiện tại trên hệ thống

21. Kiểm tra phiên bản cập nhật, nhưng không tiến hành cập nhật

22. Danh sách các options hỗ trợ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of