Horizon

0
2859

Cài đặt và cấu hình

Cài packages

# yum install openstack-dashboard

Cấu hình horizon

/etc/openstack-dashboard/local_settings
# Khai báo controller node
OPENSTACK_HOST = "controller"

# Khai báo các host được phép truy cập
ALLOWED_HOSTS = ['one.example.com', 'two.example.com']

# Khai báo memcached làm session storage engine
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
CACHES = {
  'default': {
     'BACKEND': 'django.core.cache.backends.memcached.MemcachedCache',
     'LOCATION': 'controller:11211',
  }
}

# Khai báo Identity API URL
OPENSTACK_KEYSTONE_URL = "http://%s:5000/v3" % OPENSTACK_HOST

# Khai báo default domain
OPENSTACK_KEYSTONE_DEFAULT_DOMAIN = "Default"

# Khai báo default role cho người dùng tạo bởi horizon
OPENSTACK_KEYSTONE_DEFAULT_ROLE = "user"

# Nếu là Provider Network thì disable support Layer3
OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = {
  ...
  'enable_router': False,
  'enable_quotas': False,
  'enable_distributed_router': False,
  'enable_ha_router': False,
  'enable_lb': False,
  'enable_firewall': False,
  'enable_vpn': False,
  'enable_fip_topology_check': False,
}

# Khai báo timezone
TIME_ZONE = "TIME_ZONE"

Start dịch vụ

# systemctl restart httpd.service memcached.service

Kiểm tra kết quả

Đăng nhập vào giao diện quản trị với tài khoản ‘admin’/’demo’ của domain ‘default’

http://controller/dashboard

Tham khảo: Các plugin cho Dashboard Tùy biến horizon Cấu hình session storage cho Dashboard Tài liệu hướng dẫn cấu hình Tài liệu sử dụng cho userTài liệu sử dụng cho Admin

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of