Cấu hình fix lỗ hổng portmapper

0
1367

Hiện trạng

 • VPS chạy dịch vụ portmapper, listen port 111/udp trên địa chỉ IP public, do đó có nguy cơ bị khai thác tấn công DDoS

Giải pháp

 • Tắt dịch vụ rpcbind nếu không có nhu cầu sử dụng (dùng cho NFS). VD trên CentOS7:

  # systemctl stop rpcbind
  # systemctl stop rpcbind.socket
  # systemctl disable rpcbind
  # systemctl disable rpcbind.socket
 • Cấu hình firewall
  • Redhat/CentOS

   # iptables -I INPUT -p udp -s 127.0.0.1 --dport 111 -j ACCEPT
   # iptables -I INPUT -p udp --dport 111 -j DROP
  • Debian/Ubuntu

   # ufw allow from 127.0.0.1 proto udp to any port 111
   # ufw deny from any proto udp to any port 111

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of