Hướng dẫn sử dụng Easy Engine

0
2802

EasyEngine (ee) là một công cụ dòng lệnh cho các máy chủ web Nginx để quản lý các trang web WordPress đang chạy trên LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB và PHP-FPM). EasyEngine được tạo bằng python và có thể được cài đặt trên các bản phân phối Debian của Ubuntu và Linux.

 

Quick setup

wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee   # install easyengine
sudo ee site create example.com --wp   # install wordpress on example.com

Sites

Tạo website HTML

ee site create example.com --html

Tạo website PHP (không dùng database)

ee site create example.com --php

Tạo website PHP (có dùng database)

ee site create example.com --mysql

Tạo website có https với certificate Let’s Encrypt (free)

ee site create example.com --letsencrypt

tham số –letsencrypt là optional, có thể kết hợp với các tham số tạo website khác

Các lệnh tạo website WordPress

Tạo nhanh website WordPress đơn giản

ee site create example.com --wp # install wordpress without any page caching
ee site create example.com --w3tc # install wordpress with w3-total-cache plugin
ee site create example.com --wpsc # install wordpress with whisp-super-cache plugin
ee site create example.com --wpfc # install wordpress + nginx fastcgi_cache
ee site create example.com --wpredis # install wordpress + nginx redis_cache

Tạo website WordPress multi-site với thư mục con

ee site create example.com --wpsubdir # install wpmu-subdirectory without any page caching
ee site create example.com --wpsubdir --w3tc # install wpmu-subdirectory with w3-total-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdir --wpsc # install wpmu-subdirectory with wp-super-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdir --wpfc # install wpmu-subdirectory + nginx fastcgi_cache
ee site create example.com --wpsubdir --wpredis # install wpmu-subdirectory + nginx redis_cache

Tạo website WordPress multi-site với subdomain

ee site create example.com --wpsubdom # install wpmu-subdomain without any page caching
ee site create example.com --wpsubdom --w3tc # install wpmu-subdomain with w3-total-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdom --wpsc # install wpmu-subdomain with wp-super-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdom --wpfc # install wpmu-subdomain + nginx fastcgi_cache
ee site create example.com --wpsubdom --wpredis # install wpmu-subdomain + nginx redis_cache

Chỉ định user admin khi khởi tạo WordPress

ee site create example.com --user=admin

Thiết lập mật khẩu cho tài khoản quản trị khi khởi tạo WordPress

ee site create example.com --pass='password'

Thiết lập email cho tài khoản quản trị khi khởi tạo WordPress

ee site create example.com [email protected]

Một số tùy chọn khác

Sử dụng HHVM (với EasyEngine từ version 3.1.0)

ee site create example.com --wp --hhvm

Cấu hình PageSpeed

ee site create example.com --pagespeed

Sử dụng PHP 7.0 (với EasyEngine từ version 3.5.0)

ee site create example.com --php7

Cấu hình website hoạt động qua proxy (với EasyEngine từ version 3.1.2)

ee site create example.com --proxy=host[:port]

Xóa virtualhost

ee site delete example.com

Xóa không cần hỏi lại xác nhận

ee site delete example.com --no-prompt

Chỉ xóa webroot

ee site delete example.com --files

Chỉ xóa database

ee site delete example.com --db

Disable website

ee site disable example.com

Enable website

ee site enable example.com

Liệt kê các website đang có

ee site list

Chỉ liệt kê những website đang hoạt động

ee site list --enabled

Liệt kê những website đang bị vô hiệu hóa

ee site list --disabled

Show thông tin website

ee site info example.com

Show cấu hình virtualhost

ee site show example.com

Chỉnh sửa cấu hình website

Mở file cấu hình virtualhost để edit

ee site edit example.com

Chỉnh sửa cấu hình PageSpeed

ee site edit example.com --pagespeed --letsencrypt

Cập nhật website

ee site update

trước khi cập nhật thay đổi, sẽ trải qua quy trình như sau

 • Backup file cấu hình Nginx
 • Sao lưu thư mục htdocs trước khi chuyển đổi website html/php/mysql
 • Sao lưu database dump nếu phải cập nhật database khi cài đặt wordpress với cùng tên database cũ
 • Dữ liệu sao lưu nằm trong thư mục backup, ngoài thư mục htdocs

Cập nhật tài khoản admin

[email protected]:~# ee site update example.com --password
Provide WordPress user name [admin]: admin
Provide password for admin user:

Cập nhật website (bảng khả năng chuyển đổi loại website)

html php mysql wp wpfc w3tc wpsc wpredis wpsubdom wpsubdom + wpfc wpsubdom + w3tc wpsubdom + wpsc wpsubdom + wpsc wpsubdir wpsubdir + wpfc wpsubdir + w3tc wpsubdir + wpsc wpsubdir + wpsc
html
php
mysql
wp
wpfc
w3tc
wpsc
wpredis
wpsubdom
wpsubdom+wpfc
wpsubdom+w3tc
wpsubdom+wpsc
wpsubdom+wpredis
wpsubdir
wpsubdir+wpfc
wpsubdir+w3tc
wpsubdir+wpsc
wpsubdir+wpredis

Kiểm tra log truy cập website

ee site log example.com

Debug

Debug ở mức server

ee debug [Options]
Options :
  	-i               # bật chế độ interactive debug, ngắt khi ấn Ctrl-C
   	--nginx             # Debug Nginx: debug_connection đối với ip_address trong file cấu hình /etc/easyengine/ee.conf, hoặc 0.0.0.0/0 nếu không chỉ định ip_address
    	--rewrite            # Debug Nginx rewrite rules: enable rewrite_log trong file cấu hình /etc/nginx/nginx.conf
    	--fpm              # Debug FastCGI: thay đổi PHP5-FPM log_level từ "notice" thành "debug"
    --fpm7             # Debug FastCGI PHP 7.0: thay đổi PHP7.0-FPM log_level từ "notice" thành "debug"
    	--php              # Debug PHP: enable PHP5-FPM slow log, xdebug profiling
    --php7             # Debug PHP 7.0: enable PHP7.0-FPM slow log, xdebug profiling
    	--mysql             # Debug MySQL: enable MySQL slow log
    	--import-slow-log-interval   # Import MySQL slow log to Anemometer
    	--all              # Debug all server paramenters

Để dừng debug, set giá trị =off tương ứng cho tham số

ee debug --nginx=off
ee debug --all=off

Debug cho một website

ee debug [websitename] [Options]
Options :
  	-i            # Interactive debug.
  	--nginx          # Debug Nginx: enables Nginx error_log in debugging mode
  	--rewrite         # Debug Nginx rewrite rules: enable rewrite_log
  	--wp           # Debug wordpress sites: enable wp-content/debug.log, đồng thời cài đặt plugin developer
  	--all           # Debug all site wide parameters

Clean

Default là xóa cache FastCGI

ee clean

Xóa từng loại cache

ee clean --fastcgi
ee clean --memcache
ee clean --opcache
ee clean --pagespeed
ee clean --redis

Xóa toàn bộ cache

ee clean --all

Log

(với EasyEngine từ version 3.1.0)

Xem log

Xem log Nginx, PHP, MySQL, WordPress của server

ee log show

Xem log của một website cụ thể

ee log show example.com

Xem Nginx access log

ee log show --access
ee log show example.com --access

Xem log error Nginx/PHP

ee log show --nginx
ee log show --php
ee log show example.com --nginx
ee log show example.com --php

Xem log PHP5-FPM slowlog (/var/log/php5/slow.log)

ee log show --fpm

Xem log MySQL slowlog (/var/log/mysql/mysql-slow.log)

ee log show --mysql

Xem WordPress debug log (/var/www/example.com/htdocs/wp-content/debug.log)

ee log show example.com --wp

Reset log

Reset log Nginx, PHP, MySQL, WordPress

ee log reset
ee log reset example.com

Reset access log

ee log reset --access
ee log reset example.com --access

Reset log error PHP/MySQL

ee log reset --nginx
ee log reset --php
ee log reset example.com --nginx
ee log reset example.com --php

Reset log MySQL slowlog (/var/log/mysql/mysql-slow.log)

ee log reset --mysql

hoặc reset MySQL slowlog trong db

ee log reset --slow-log-db

Reset WordPress debug log

ee log reset example.com --wp

Nén dữ liệu log

ee log gzipee log gzip example.com

Gửi mail error_log

ee log mail --nginx [email protected]
ee log mail --php [email protected]
ee log mail example.com --nginx [email protected]
ee log mail example.com --php [email protected]

Stack

Cài đặt full stack

ee stack install

hoặc một thành phần

ee stack install web

Secure

Cập nhật tài khoản xác thực vào giao diện quản trị

ee secure --auth [Optional user name] [Optional password]
Provide HTTP authentication user name [bob]: user
Provide HTTP authentication password [aeUtefDscwG]:
Executing service nginx reload, please wait...

Thay đổi cổng chạy web quản trị

ee secure --port [Optional port no]
EasyEngine admin port [22222]: 55555
Executing service nginx reload, please wait...

Whitelist địa chỉ IP

ee secure --ip [Optional comma separated IPs]
Enter the comma separated IP addresses to white list [127.0.0.1]: 1.2.3.4, 2.3.6.4,2.3.9.8
Executing service nginx reload, please wait...

Info

Show thông tin Nginx

ee info --nginx
NGINX (1.6.0):
user				 www-data
worker_processes		 auto
worker_connections		 4096
keepalive_timeout		 30
fastcgi_read_timeout		 300
client_max_body_size		 100m
allow				 127.0.0.1

Show thông tin PHP

ee info --php
PHP (5.5.14-2):
user				 www-data
expose_php			 Off
memory_limit			 128M
post_max_size			 100M
upload_max_filesize		 100M
max_execution_time		 300

Information about www.conf
ping.path			 /ping
pm.status_path			 /status
process_manager			 ondemand
pm.max_requests			 500
pm.max_children			 100
pm.start_servers		 20
pm.min_spare_servers		 10
pm.max_spare_servers		 30
request_terminate_timeout	 300
xdebug.profiler_enable_trigger	 off
listen				 127.0.0.1:9000

Information about debug.conf
ping.path			 /ping
pm.status_path			 /status
process_manager			 ondemand
pm.max_requests			 500
pm.max_children			 100
pm.start_servers		 20
pm.min_spare_servers		 10
pm.max_spare_servers		 30
request_terminate_timeout	 300
xdebug.profiler_enable_trigger	 on
listen				 127.0.0.1:9001

Show thông tin MySQL

ee info --mysql
MySQL (5.5.37):
user				 root
port				 3306
wait_timeout			 30
interactive_timeout		 60
max_used_connections		 1/151
datadir				 /var/lib/mysql/
socket				 /var/run/mysqld/mysqld.sock

Show toàn bộ thông tin

ee info

Update EasyEngine

ee update

sẽ chạy qua các bước sau:

 1. Upgrade WP-CLI & PHP packages
 2. Update / install dependencies: gcc curl gzip python3 python3-apt python3-setuptools python3-dev sqlite3 git tar python-software-properties software-properties-common
 3. Update / sync SQLite database sites table
 4. Remove old config and update config files for: EE, NGINX, mySQL
 5. Reset permission of /var/lib/ee
 6. Update ssl_ciphers in nginx.conf

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of