Hướng dẫn sử dụng Easy Engine

0
964

EasyEngine (ee) là một công cụ dòng lệnh cho các máy chủ web Nginx để quản lý các trang web WordPress đang chạy trên LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB và PHP-FPM). EasyEngine được tạo bằng python và có thể được cài đặt trên các bản phân phối Debian của Ubuntu và Linux.

 

Quick setup

Sites

Tạo website HTML

Tạo website PHP (không dùng database)

Tạo website PHP (có dùng database)

Tạo website có https với certificate Let’s Encrypt (free)

tham số –letsencrypt là optional, có thể kết hợp với các tham số tạo website khác

Các lệnh tạo website WordPress

Tạo nhanh website WordPress đơn giản

Tạo website WordPress multi-site với thư mục con

Tạo website WordPress multi-site với subdomain

Chỉ định user admin khi khởi tạo WordPress

Thiết lập mật khẩu cho tài khoản quản trị khi khởi tạo WordPress

Thiết lập email cho tài khoản quản trị khi khởi tạo WordPress

Một số tùy chọn khác

Sử dụng HHVM (với EasyEngine từ version 3.1.0)

Cấu hình PageSpeed

Sử dụng PHP 7.0 (với EasyEngine từ version 3.5.0)

Cấu hình website hoạt động qua proxy (với EasyEngine từ version 3.1.2)

Xóa virtualhost

Xóa không cần hỏi lại xác nhận

Chỉ xóa webroot

Chỉ xóa database

Disable website

Enable website

Liệt kê các website đang có

Chỉ liệt kê những website đang hoạt động

Liệt kê những website đang bị vô hiệu hóa

Show thông tin website

Show cấu hình virtualhost

Chỉnh sửa cấu hình website

Mở file cấu hình virtualhost để edit

Chỉnh sửa cấu hình PageSpeed

Cập nhật website

trước khi cập nhật thay đổi, sẽ trải qua quy trình như sau

  • Backup file cấu hình Nginx
  • Sao lưu thư mục htdocs trước khi chuyển đổi website html/php/mysql
  • Sao lưu database dump nếu phải cập nhật database khi cài đặt wordpress với cùng tên database cũ
  • Dữ liệu sao lưu nằm trong thư mục backup, ngoài thư mục htdocs

Cập nhật tài khoản admin

Cập nhật website (bảng khả năng chuyển đổi loại website)

html php mysql wp wpfc w3tc wpsc wpredis wpsubdom wpsubdom + wpfc wpsubdom + w3tc wpsubdom + wpsc wpsubdom + wpsc wpsubdir wpsubdir + wpfc wpsubdir + w3tc wpsubdir + wpsc wpsubdir + wpsc
html
php
mysql
wp
wpfc
w3tc
wpsc
wpredis
wpsubdom
wpsubdom+wpfc
wpsubdom+w3tc
wpsubdom+wpsc
wpsubdom+wpredis
wpsubdir
wpsubdir+wpfc
wpsubdir+w3tc
wpsubdir+wpsc
wpsubdir+wpredis

Kiểm tra log truy cập website

Debug

Debug ở mức server

Để dừng debug, set giá trị =off tương ứng cho tham số

Debug cho một website

Clean

Default là xóa cache FastCGI

Xóa từng loại cache

Xóa toàn bộ cache

Log

(với EasyEngine từ version 3.1.0)

Xem log

Xem log Nginx, PHP, MySQL, WordPress của server

Xem log của một website cụ thể

Xem Nginx access log

Xem log error Nginx/PHP

Xem log PHP5-FPM slowlog (/var/log/php5/slow.log)

Xem log MySQL slowlog (/var/log/mysql/mysql-slow.log)

Xem WordPress debug log (/var/www/example.com/htdocs/wp-content/debug.log)

Reset log

Reset log Nginx, PHP, MySQL, WordPress

Reset access log

Reset log error PHP/MySQL

Reset log MySQL slowlog (/var/log/mysql/mysql-slow.log)

hoặc reset MySQL slowlog trong db

Reset WordPress debug log

Nén dữ liệu log

Gửi mail error_log

Stack

Cài đặt full stack

hoặc một thành phần

Secure

Cập nhật tài khoản xác thực vào giao diện quản trị

Thay đổi cổng chạy web quản trị

Whitelist địa chỉ IP

Info

Show thông tin Nginx

Show thông tin PHP

Show thông tin MySQL

Show toàn bộ thông tin

Update EasyEngine

sẽ chạy qua các bước sau:

  1. Upgrade WP-CLI & PHP packages
  2. Update / install dependencies: gcc curl gzip python3 python3-apt python3-setuptools python3-dev sqlite3 git tar python-software-properties software-properties-common
  3. Update / sync SQLite database sites table
  4. Remove old config and update config files for: EE, NGINX, mySQL
  5. Reset permission of /var/lib/ee
  6. Update ssl_ciphers in nginx.conf

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of