Sử dụng lsof (list of open files)

0
1534

lsof là một lệnh có trong nhiều hệ điều hành tựa Unix (“lisopen files”), có chức năng xuất ra danh sách tất cả các tập tin đamg được mở và những tiến trình đang mở chúng. Tiện ích này được phát triển và hỗ trợ bởi Vic Abell, phó giám đốc đã về hưu của trung tâm tin học Đại học Purdue.[2]

Các tập tin được mở trong hệ thống bao gồm các tập tin trên đĩa, đường ốngsocket mạng và các thiết bị được sử dụng bởi các tiến trình. Một ví dụ cho ứng dụng của chương trình là khi không thể gỡ một ổ đĩa ra khỏi hệ thống vì một số tập tin đang được sử dụng. Chương trình sẽ liệt kê những tệp đang mở và tiến trình nào đang sử dụng chúng

Default output

# lsof
COMMAND PID    USER  FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
init    1    root cwd    DIR    8,1   4096     2 /
init    1    root txt    REG    8,1  124704   917562 /sbin/init
init    1    root  0u   CHR    1,3    0t0    4369 /dev/null
init    1    root  1u   CHR    1,3    0t0    4369 /dev/null
init    1    root  2u   CHR    1,3    0t0    4369 /dev/null
init    1    root  3r   FIFO    0,8    0t0    6323 pipe
 • FD – File descriptor
  • cwd – current working directory
  • txt – text
  • mem – memory mapped file
  • mmap – memory mapped device
  • <number>[rwu] – file descriptor (r – read, w – write, r – read/write)
 • TYPE – File Type
  • REG – Regular File
  • DIR – Directory
  • FIFO – First In First Out
  • CHR – Character special file

List process that open specific file

# lsof /var/log/syslog
COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
rsyslogd 488 syslog  1w  REG  8,1   1151 268940 /var/log/syslog

List open files under a directory

# lsof +D /var/log
COMMAND  PID  USER FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
rsyslogd 488 syslog  1w  REG  8,1   1151 268940 /var/log/syslog
rsyslogd 488 syslog  2w  REG  8,1   2405 269616 /var/log/auth.log
console-k 144  root  9w  REG  8,1  10871 269369 /var/log/ConsoleKit/history

List open files based on process names start with

# lsof -c init -c ssh
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
init     1    root txt  REG    8,1  124704 917562 /sbin/init
init     1    root mem  REG    8,1 1434180 1442625 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
init     1    root mem  REG    8,1  30684 1442694 /lib/i386-linux-gnu/librt-2.13.so
...
ssh-agent 1528 lakshmanan  1u  CHR    1,3   0t0  4369 /dev/null
ssh-agent 1528 lakshmanan  2u  CHR    1,3   0t0  4369 /dev/null
ssh-agent 1528 lakshmanan  3u unix 0xdf70e240   0t0  10464 /tmp/ssh-sUymKXxw1495/agent.1495

List processes using a mount point

# lsof /home
# lsof +D /home

List files opened by a specific user

# lsof -u lakshmanan
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE   DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
update-no 1892 lakshmanan  20r FIFO    0,8   0t0   14536 pipe
update-no 1892 lakshmanan  21w FIFO    0,8   0t0   14536 pipe
bash   1995 lakshmanan cwd  DIR    8,1   4096   393218 /home/lakshmanan

Or list files opened not by specific user

# lsof -u ^lakshmanan
COMMAND  PID    USER  FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
rtkit-dae 1380   rtkit  7u   0000    0,9     0    4360 anon_inode
udisks-da 1584    root cwd    DIR    8,1   4096     2 /

List all open files by a specific process

# lsof -p 1753
COMMAND PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
bash  1753 lakshmanan cwd  DIR  8,1   4096 393571 /home/lakshmanan/test.txt
bash  1753 lakshmanan rtd  DIR  8,1   4096    2 /
bash  1753 lakshmanan 255u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0

Kill all process that belongs to a particular user

# kill -9 `lsof -t -u lakshmanan`

List process which open specific file

# lsof -t /var/log/syslog
489

Combine more list options using OR/AND

# lsof -u lakshmanan -c init
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE   DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
init     1    root cwd  DIR    8,1   4096     2 /
init     1    root txt  REG    8,1  124704   917562 /sbin/init
bash   1995 lakshmanan  2u  CHR   136,2   0t0     5 /dev/pts/2
bash   1995 lakshmanan 255u  CHR   136,2   0t0     5 /dev/pts/2

Using -a option for AND

# lsof -u lakshmanan -c init -a

Execute lsof in repeat mode

# lsof -u lakshmanan -c init -a -r5

=======
=======
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
inita.sh 2971 lakshmanan cwd  DIR  8,1   4096 393218 /home/lakshmanan
inita.sh 2971 lakshmanan rtd  DIR  8,1   4096    2 /
inita.sh 2971 lakshmanan txt  REG  8,1  83848 524315 /bin/dash
inita.sh 2971 lakshmanan mem  REG  8,1 1434180 1442625 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
inita.sh 2971 lakshmanan mem  REG  8,1  117960 1442612 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
inita.sh 2971 lakshmanan  0u  CHR 136,4   0t0    7 /dev/pts/4
inita.sh 2971 lakshmanan  1u  CHR 136,4   0t0    7 /dev/pts/4
inita.sh 2971 lakshmanan  2u  CHR 136,4   0t0    7 /dev/pts/4
inita.sh 2971 lakshmanan  10r  REG  8,1    20 393578 /home/lakshmanan/inita.sh
=======

List all network connections

Network connections are also files. So we can find information about them by using lsof.

# lsof -i
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
avahi-dae 515 avahi  13u IPv4  6848   0t0 UDP *:mdns
avahi-dae 515 avahi  16u IPv6  6851   0t0 UDP *:52060
cupsd   1075 root  5u IPv6 22512   0t0 TCP ip6-localhost:ipp (LISTEN)

Using -4 or -6 for IPv4/IPv6 only

List all network files in use by a specific process

# lsof -i -a -p 234
# lsof -i -a -c ssh

List processes which are listening on a particular port

# lsof -i :25
COMMAND PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
exim4  2541 Debian-exim  3u IPv4  8677    TCP localhost:smtp (LISTEN)

List all TCP or UDP connections

# lsof -i tcp; lsof -i udp;

List all Network File System (NFS) files

# lsof -N -u lakshmanan -a

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of