Network bonding

0
2637

Network bonding là gì?
Network bonding hiểu một cách đơn giản là cấu hình 2 hay nhiều card mạng chạy song song nhau, hỗ trợ nhau hay nói cách khác là cân bẳng tải và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho server, nếu 1 trong 2 card bị down thì dịch vụ trên server vẫn chạy bình thường bằng các card mạng khác.

Cấu hình

Khai báo trong file config modprobe.conf:

alias bond0 bonding
options bond0 -o bond0 mode=4 miimon=100

Trong đó:

Khai báo config interface bond0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

DEVICE=bond0 
IPADDR=<ip address>
NETMASK=
NETWORK=
BROADCAST=
GATEWAY=
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

Sửa cấu hình các interface thành viên ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
USERCTL=no
ONBOOT=yes
MASTER=bond1
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
MTU=9000

Kiểm tra trạng thái interface bond0

cat /proc/net/bonding/bond0

Hoặc sử dụng lệnh ifenslave để thao tác

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of