Checking for malware

4
2262

1.Hiện tượng

Server có dấu hiệu load cao, hoặc mail queue tăng nhanh thì rất có khả năng do malware tấn công trên môi trường share hosting.

2.Kiểm tra

Cách đơn giản nhất thường là list các process php đang chạy xem có filename nào đáng nghi thì kiểm tra kỹ hơn vào mã nguồn.

# ps auxf | grep php 
a14764  567831 74.0 0.0 434164 57772 ?    R  16:10  0:00 |  \_ /usr/bin/php /home/a14764/public_html/xmlrpc.php
919    567875 0.0 0.0 385084 17272 ?    R  16:10  0:00 |  \_ /usr/bin/php /home/dautay25mo/public_html/xmlrpc.php
b10741  567876 0.0 0.0 389036 22292 ?    R  16:10  0:00 |  \_ /usr/bin/php /home/b10741/public_html/index.php
919    567841 80.0 0.1 291132 108144 ?    R  16:10  0:00 |  \_ /usr/bin/php /home/dautay25mo/public_html/wp-admin/admin-ajax.php
847    567872 52.0 0.1 336440 92036 ?    R  16:10  0:00 |  \_ /usr/bin/php /home/quangc73gr/public_html/index.php
919    567881 0.0 0.0 208604 8476 ?    R  16:10  0:00   \_ /usr/bin/php /home/dautay25mo/public_html/index.php

Tìm kiếm file được tạo ra vào 1 ngày cụ thể

# find . -type f -newermt 2007-06-07 ! -newermt 2007-06-08

3.Hướng xử lý

Nếu thấy filename lạ thì vào xem check mã nguồn.

# cat .....

Nếu đúng là malware thì remove file và kill những process vẫn còn đang chạy.

# mv <malware> /tmp/ 
# pkill -9 -u username

4.Hiện tượng

 • Trong quá trình giám sát vận hành, phát hiện tiến trình lạ
# ps auxf
2099   863667 0.0 0.0 11308 1300 ?    S  Sep15  0:00 sh -c /home/jminhhu21mo/.cphorde/XEIF -a cryptonight -o stratum+tcp://185.129.148.167:8848 -t 1 -u 44m4b4aqYTVcr7mRhzqFFqNmY5JvWrX4YCv6jDviXFpKjbVbpRZKqMzMFYQPJY5GnC2KxkM
EskAwfip3T9Kszris4xWYRWX > /dev/null 2>&1
2099   863668 98.3 0.0 301072 5412 ?    Sl  Sep15 8465:33 \_ /home/jminhhu21mo/.cphorde/XEIF -a cryptonight -o stratum+tcp://185.129.148.167:8848 -t 1 -u 44m4b4aqYTVcr7mRhzqFFqNmY5JvWrX4YCv6jDviXFpKjbVbpRZKqMzMFYQPJY5GnC2KxkMEs
kAwfip3T9Kszris4xWYRWX

5.Kiểm tra

 • Upload file XEIF lên virustotal.com check ra kết quả là malware BitcoinMiner

   -rwxr--r-- 1 jminhhu21mo jminhhu21mo 168K Sep 14 02:50 .cphorde/XEIF*
 • Kiểm tra thư mục public_html cũng phát hiện một số file malware khác

  drwxr-xr-x 2 jminhhu21mo jminhhu21mo 4.0K Apr 28 14:51 generals/
  -rw-r--r-- 1 jminhhu21mo jminhhu21mo 18K Apr 28 15:05 mother.php
  -rw-r--r-- 1 jminhhu21mo jminhhu21mo 136 May 28 2015 smqyuhjp.php
  -rw-r--r-- 1 jminhhu21mo jminhhu21mo 4.8K Apr 28 15:31 status.412.php
 • Tìm kiếm theo ngày phát sinh những file malware trên để tìm ra những file nghi vấn khác

  # find . -newermt 2017-04-28 ! -newermt 2017-04-29
  ./public_html/mother.php
  ./public_html/google6458242adee0ab87.html
  ./public_html/status.412.php
  ./public_html/generals
  ./public_html/generals/moban.html
  ./public_html/generals/install.php
  ./public_html/generals/popup-pomo.php
  ./public_html/generals/server.php
  ./public_html/websitemap
  ./public_html/websitemap/sitemap9.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap1.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap8.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap5.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap7.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap10.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap2.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap4.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap3.xml
  ./public_html/websitemap/sitemap6.xml
  ./public_html/wp-content/themes/webdoctor/404.php
  # find . -newermt 2015-05-28 ! -newermt 2015-05-29
  ./public_html/.htaccess
  ./public_html/smqyuhjp.php
  ./public_html/wp-includes/Requests/Response/dvqksdqa.php
  ./public_html/wp-includes/js/mediaelement/btpuzxqt.php
  ./public_html/wp-content/themes/twentyseventeen/template-parts/bauumhhr.php
  ./public_html/wp-content/themes/webdoctor/translation/mkmcjfxb.php
  # find . -newermt 2017-09-14 ! -newermt 2017-09-15
  ./.cphorde
  ./.cphorde/XEIF
  ./logs

6.Nguyên nhân

7.Giải pháp


8.Hiện tượng

 • Trong quá trình giám sát vận hành, phát hiện tiến trình lạ bằng lệnh “top”

    PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND 
   330979 vistar41 20  0 62696 24m 844 S 0.3 0.0  0:00.53 perl

9.Kiểm tra

 • Dùng lệnh lsof -p để xem tiến trình này tương tác những gì

  # lsof -p 330979
  COMMAND  PID    USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
  perl  330979 vistar41mo cwd  DIR       253,0   4096  46939257 /
  perl  330979 vistar41mo rtd  DIR       253,0   4096  46939257 /
  perl  330979 vistar41mo txt  REG       253,0   7184  46945252 /usr/bin/perl
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  21056  47587167 /usr/lib64/perl5/auto/File/Glob/Glob.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  120008  47580903 /usr/lib64/perl5/auto/POSIX/POSIX.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  17976  47580864 /usr/lib64/perl5/auto/Fcntl/Fcntl.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  133832  47586791 /usr/lib64/perl5/auto/Socket/Socket.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  19336  47580884 /usr/lib64/perl5/auto/IO/IO.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  10312  42729485 /lib64/libfreebl3.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0 1924768  42729481 /lib64/libc-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  143280  42729505 /lib64/libpthread-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  15056  42730034 /lib64/libutil-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  40872  42730010 /lib64/libcrypt-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  596864  42730014 /lib64/libm-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  20024  42730012 /lib64/libdl-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  113904  42730016 /lib64/libnsl-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  111440  42730028 /lib64/libresolv-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0 1485896  47580641 /usr/lib64/perl5/CORE/libperl.so
  perl  330979 vistar41mo mem  REG       253,0  159312  42730002 /lib64/ld-2.12.so
  perl  330979 vistar41mo  0r  CHR        1,3   0t0  46949699 /dev/null
  perl  330979 vistar41mo  1w  CHR        1,3   0t0  46949699 /dev/null
  perl  330979 vistar41mo  2w  CHR        1,3   0t0  46949699 /dev/null
  perl  330979 vistar41mo  3u IPv4     1858527273   0t0    TCP *:43210 (LISTEN)
  perl  330979 vistar41mo  4w FIFO        0,8   0t0 1781068119 pipe
  perl  330979 vistar41mo  5r FIFO        0,8   0t0 1781068120 pipe
  perl  330979 vistar41mo  6u unix 0xffff880c8e360100   0t0 1780183605 /usr/local/apache/logs/cgisock.34896
  perl  330979 vistar41mo  7u IPv4     1783940450   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:57505 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  8u IPv4     1783940451   0t0    TCP shost010.tenten.vn:53553->mynestsweetnest.com:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  9u IPv4     1784272175   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:37290 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  10u IPv4     1784272176   0t0    TCP shost010.tenten.vn:ethercat->server.futurexs.nl:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  11u IPv4     1784272276   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:58464 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  12u IPv4     1784272277   0t0    TCP shost010.tenten.vn:53300->sv2104.xserver.jp:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  13u IPv4     1784426576   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:57279 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  14u IPv4     1784426577   0t0    TCP shost010.tenten.vn:38824->s5.default-host.net:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  15u IPv4     1784432331   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:52194 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  16u IPv4     1784432332   0t0    TCP shost010.tenten.vn:51543->110.45.145.220:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  17u IPv4     1817871584   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:33588 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  18u IPv4     1817871585   0t0    TCP shost010.tenten.vn:55372->hans-moleman.w3.org:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  19u IPv4     1836777070   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:48557 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  20u IPv4     1836777071   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43756->hans-moleman.w3.org:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  21u IPv4     1843204051   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:51573 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  22u IPv4     1843204052   0t0    TCP shost010.tenten.vn:47714->192-185-198-54.unifiedlayer.com:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  23u IPv4     1843791837   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:53277 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  24u IPv4     1843791838   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43631->ec2-54-225-154-171.compute-1.amazonaws.com:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  25u IPv4     1844019924   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:33085 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  26u IPv4     1844019925   0t0    TCP shost010.tenten.vn:37887->box73.bluehost.com:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  27u IPv4     1844356229   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:39453 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  28u IPv4     1844356230   0t0    TCP shost010.tenten.vn:50046->box385.bluehost.com:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  29u IPv4     1848602249   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:49987 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  30u IPv4     1848602250   0t0    TCP shost010.tenten.vn:47081->hans-moleman.w3.org:http (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  31u IPv4     1852064787   0t0    TCP shost010.tenten.vn:43210->mail.binmat-pro.net:41649 (CLOSE_WAIT)
  perl  330979 vistar41mo  32u IPv4     1852064788   0t0    TCP shost010.tenten.vn:37332->hans-moleman.w3.org:http (CLOSE_WAIT)
 • Kiểm tra tiến trình, thấy gọi tới perl, không rõ script là gì

  # ls -lh /proc/330979/
  total 0
  dr-xr-xr-x  7 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:00 ./
  dr-xr-xr-x 578 root    root    0 Jul 19 16:47 ../
  -r--------  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 auxv
  -r--r--r--  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 cgroup
  --w-------  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 clear_refs
  -r--r--r--  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:00 cmdline
  -rw-r--r--  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 comm
  -rw-r--r--  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 coredump_filter
  -r--r--r--  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 cpuset
  lrwxrwxrwx  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 cwd -> //
  -r--------  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:01 environ
  lrwxrwxrwx  1 vistar41mo vistar41mo 0 Sep 21 11:00 exe -> /usr/bin/perl*
 • Kiểm tra thư mục public_html của user thấy nhiều malware

  # ls -lh /home/vistar41mo/public_html/
  total 44M
  drwxr-xr-x 22 vistar41mo nobody   4.0K Sep 21 11:00 ./
  drwx--x--x 19 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 21 10:45 ../
  -rw-r--r-- 1 vistar41mo vistar41mo 112K Sep 14 19:02 0347aaf4808.php
  drwxr-xr-x 4 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 15 03:52 1c82/
  drwxr-xr-x 2 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 13 23:22 2017/
  -rw-r--r-- 1 vistar41mo vistar41mo 203K Sep 7 01:39 2688398b3b.php
  drwxr-xr-x 4 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 15 03:52 7cb9b2/
  drwxr-xr-x 2 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 13 23:22 ads/
  drwxr-xr-x 3 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 13 23:22 coins/
  -rw-r--r-- 1 vistar41mo vistar41mo 142K Sep 6 19:38 content.php
  drwxr-xr-x 4 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 13 23:22 e2803/
  drwxr-xr-x 4 vistar41mo vistar41mo 4.0K Sep 13 23:22 erpoir/
  -rw-r--r-- 1 vistar41mo vistar41mo 22K Sep 7 01:39 express.php
  -rw-r--r-- 1 vistar41mo vistar41mo 203K Sep 13 23:22 f763dc376f.php
  -rwxr-xr-x 1 vistar41mo vistar41mo 585 Oct 22 2016 index.php*
  -rw-r--r-- 1 vistar41mo vistar41mo 7.1K Feb 18 2016 new.php
  -rwxr-xr-x 1 vistar41mo vistar41mo 7.2K Sep 20 12:39 readme.html*
  -rwxr-xr-x 1 vistar41mo vistar41mo 34K Sep 20 12:39 wp-login.php*
  -rwxr-xr-x 1 vistar41mo vistar41mo 13K Dec 25 2016 wp-settings.php*

10.Nguyên nhân

11.Giải pháp

 • Phát hiện các file có khả năng là virus (executable trong thư mục .cagefs/tmp)

  # find /home/*/.cagefs/tmp/ -type f -executable

4
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
1 Thread replies
6 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
hacker01adminTuanthien Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Tuan
Guest
Tuan

Thanks

thien
Guest
thien

thanks for share

hacker01
Guest
hacker01

good job bro