Fix lỗi không cập nhật dung lượng trên Centos web panel

0
1509

Để xử lý lỗi không cập nhật dung lượng , các bạn thao tác như sau:
B1:Truy cập SSH tới VPS, thực hiện lệnh df -h
Kết quả trả về , có nghĩa là đường dẫn phân vùng đang sử dụng là /dev/vda2

B2: cài gói quota, sử dụng lệnh yum install quota -y

B3: thực hiện mở file fstab , sử dụng lệnh vi /etc/fstab

Thay “defaults” bằng “usrjquota=quota.user,jqfmt=vfsv0

Mặc định :
UUID=ac567666-9385-4ef5-885c-80f61ec64647       /home       ext3    defaults        1     1
Thay thế bằng :
UUID=ac567666-9385-4ef5-885c-80f61ec64647       /home       ext3    usrjquota=quota.user,jqfmt=vfsv0        1       1

B4: Chạy lần lượt các lệnh sau:

mount -o remount /home
quotacheck -avugm

quotaon -avug

mkdir -p /usr/local/cwp/.conf/

echo “/home” > /usr/local/cwp/.conf/quota_part.conf
B5: thử upload 1 file bất kỳ và kiểm tra dung lượng có được cập nhật hay không

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of