MONITOR NGINX SỬ DỤNG ZABBIX

0
3189

Cấu hình này mình đã tham khảo từ nhiều nguồn và đã test trên phiên bản zabbix 3.2.11

Tại Server zabbix_agent

server {
	listen    80;
	server_name localhost;

	location /stub_status {
		stub_status on;
		access_log off;
		allow 127.0.0.1;
		deny all;
	}
}
 • 2. Tạo userparameter_nginx.conf

cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_nginx.conf
Thêm dòng :  UserParameter=nginx.status[*],/etc/zabbix/scripts/nginx.sh $1 
 • 3. Tạo script :

mkdir -p /etc/zabbix/scripts
vim /etc/zabbix/scripts/nginx.sh

Nội dung script :  Download

 • 4. Test Script:

  Phân quyền thực thi file script : chown +x /etc/zabbix/scripts/nginx.sh
  Chạy lệnh:   /etc/zabbix/scripts/nginx.sh accepts để xem các phiên đang truy cập
  Các lệnh kiểm tra thông số khác:

{active|accepts|handled|requests|reading|writing|waiting}

Khởi động lại zabbix agent :

systemctl restart zabbix-agent.service
 • 5. Test script trên Zabbix server

# yum install -y zabbix-get

# zabbix_get -s <agent_ip_address> -k 'nginx.status[accepts]'
109

Nếu lệnh trên hoạt động có nghĩa cấu hình tại zabbix-agent đã chính xác

 • 6. Import Template monitor Nginx lên zabbix server

Tải file nginx template :  Download 

 • 7. Test monitor trên Zabbix server:

Thử ddos xem monitor ra sao :


Sập luôn cả dịch vụ :)))

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of