Keystone

0
1513

Chuẩn bị

Tạo database và phân quyền cho user keystone

CREATE DATABASE keystone;
GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'localhost' IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';
GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'%' IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';

Cài đặt và cấu hình

Cài packages

# yum install openstack-keystone httpd mod_wsgi

Cấu hình keystone

/etc/keystone/keystone.conf
[database]
connection = mysql+pymysql://keystone:KEYSTONE_DBPASS@controller/keystone
[token]
provider = fernet

Khởi tạo database

# su -s /bin/sh -c "keystone-manage db_sync" keystone

Khởi tạo Fernet key repository

# keystone-manage fernet_setup --keystone-user keystone --keystone-group keystone
# keystone-manage credential_setup --keystone-user keystone --keystone-group keystone

Khởi tạo dịch vụ Keystone

# keystone-manage bootstrap --bootstrap-password ADMIN_PASS \
--bootstrap-admin-url http://controller:35357/v3/ \
--bootstrap-internal-url http://controller:5000/v3/ \
--bootstrap-public-url http://controller:5000/v3/ \
--bootstrap-region-id RegionOne

Cấu hình Apache để phục vụ API

/etc/httpd/conf/httpd.conf
ServerName controller
# ln -s /usr/share/keystone/wsgi-keystone.conf /etc/httpd/conf.d/

Start dịch vụ

# systemctl enable httpd.service
# systemctl start httpd.service

Khởi tạo console admin

$ export OS_USERNAME=admin
$ export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
$ export OS_PROJECT_NAME=admin
$ export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
$ export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
$ export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v3
$ export OS_IDENTITY_API_VERSION=3

Đăng ký tạo domain/project/user/role

Tạo project ‘service’

$ openstack project create --domain default --description "Service Project" service
 
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | Service Project         |
| domain_id  | default             |
| enabled   | True               |
| id     | 24ac7f19cd944f4cba1d77469b2a73ed |
| is_domain  | False              |
| name    | service             |
| parent_id  | default             |
+-------------+----------------------------------+

Tạo project ‘demo’

$ openstack project create --domain default --description "Demo Project" demo
 
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | Demo Project           |
| domain_id  | default             |
| enabled   | True               |
| id     | 231ad6e7ebba47d6a1e57e1cc07ae446 |
| is_domain  | False              |
| name    | demo               |
| parent_id  | default             |
+-------------+----------------------------------+

Tạo user ‘demo’

$ openstack user create --domain default --password-prompt demo
 
User Password:
Repeat User Password:
+---------------------+----------------------------------+
| Field        | Value              |
+---------------------+----------------------------------+
| domain_id      | default             |
| enabled       | True               |
| id         | aeda23aa78f44e859900e22c24817832 |
| name        | demo               |
| options       | {}                |
| password_expires_at | None               |
+---------------------+----------------------------------+

Tạo role ‘user’

$ openstack role create user
 
+-----------+----------------------------------+
| Field   | Value              |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | None               |
| id    | 997ce8d05fc143ac97d83fdfb5998552 |
| name   | user               |
+-----------+----------------------------------+

Gán role ‘user’ cho user ‘demo’

$ openstack role add --project demo --user demo user

Kiểm tra kết quả

Thoát khỏi quyền admin

$ unset OS_AUTH_URL OS_PASSWORD

Thử xác thực lấy token cho user ‘admin’

$ openstack --os-auth-url http://controller:35357/v3 \
 --os-project-domain-name Default --os-user-domain-name Default \
 --os-project-name admin --os-username admin token issue
 
Password:
+------------+-----------------------------------------------------------------+
| Field   | Value                              |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
| expires  | 2016-02-12T20:14:07.056119Z                   |
| id     | gAAAAABWvi7_B8kKQD9wdXac8MoZiQldmjEO643d-e_j-XXq9AmIegIbA7UHGPv |
|      | atnN21qtOMjCFWX7BReJEQnVOAj3nclRQgAYRsfSU_MrsuWb4EDtnjU7HEpoBb4 |
|      | o6ozsA_NmFWEpLeKy0uNn_WeKbAhYygrsmQGA49dclHVnz-OMVLiyM9ws    |
| project_id | 343d245e850143a096806dfaefa9afdc                |
| user_id  | ac3377633149401296f6c0d92d79dc16                |
+------------+-----------------------------------------------------------------+

Thử xác thực lấy token cho user ‘demo’

$ openstack --os-auth-url http://controller:5000/v3 \
 --os-project-domain-name Default --os-user-domain-name Default \
 --os-project-name demo --os-username demo token issue
 
Password:
+------------+-----------------------------------------------------------------+
| Field   | Value                              |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
| expires  | 2016-02-12T20:15:39.014479Z                   |
| id     | gAAAAABWvi9bsh7vkiby5BpCCnc-JkbGhm9wH3fabS_cY7uabOubesi-Me6IGWW |
|      | yQqNegDDZ5jw7grI26vvgy1J5nCVwZ_zFRqPiz_qhbq29mgbQLglbkq6FQvzBRQ |
|      | JcOzq3uwhzNxszJWmzGC7rJE_H0A_a3UFhqv8M4zMRYSbS2YF0MyFmp_U    |
| project_id | ed0b60bf607743088218b0a533d5943f                |
| user_id  | 58126687cbcc4888bfa9ab73a2256f27                |
+------------+-----------------------------------------------------------------+

Tạo file login nhanh vào môi trường sử dụng API

| keystone-admin
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2
| keystone-demo
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_NAME=demo
export OS_USERNAME=demo
export OS_PASSWORD=DEMO_PASS
export OS_AUTH_URL=http://controller:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of